Regulamin Strzelnicy

Na Terenie strzelnicy LOK w Myszkowie  obowiązuje regulamin strzelnicy zatwierdzony decyzją Burmistrza Myszkowa nr PK.426.1.2017 z dnia 2017-11-14

regulamin-2017-11.pdf

 

Regulamin funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa na terenie strzelnicy sportowej zarządzanej przez Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Myszkowie

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem obiektu i terenu strzelnicy jest Gmina Myszków
 2. Zarządcą obiektu i terenu strzelnicy jest Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie na podstawie umowy użyczenia NU.6850.1.2017.MS z dnia 2017-04-11
 3. Strzelnica usytuowana przy ul. Słowackiego 116 w dzielnicy Nowa Wieś w Myszkowie jest obiektem przeznaczonym doprowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych.
 4. Z obiektu strzelnicy w opisanych powyżej celach korzystać można oraz przebywać na jej terenie jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Rejonowego LOK w Myszkowie.
 5. Strzelania na terenie strzelnicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem można prowadzić od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00, oraz w niedziele
  od 9:00 – 18:00
 6. Zasady i warunki korzystania ze strzelnicy przez organizacje nie związane z LOK określa Zarząd Rejonowy LOK w Myszkowie.

Warunki korzystania ze strzelnicy:

 1. Prowadzący strzelanie:
  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,
  3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
   1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
   2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
   3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 1. Na strzelnicy zabrania się:
  1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 2. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  1. regulamin strzelnicy,
  2. plan strzelnicy z oznaczeniem:
   1. stanowisk strzeleckich,
   2. punktu sanitarnego,
   3. dróg ewakuacji,
   4. wykaz sygnałów alarmowych,
   5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, lub zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. .
 3. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 4. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 5. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 6. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów

Przepisy karne

 1. 51 ust. 2pkt 12 Ustawy z dnia 21 maja 1999r. obroni i amunicji , teks jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839)

-Kto narusza przepisy regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa na strzelnicy, podlega karze aresztu lub grzywny

 1. 74 § 1 Kodeksu Wykroczeń:

-Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o groźnym niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia człowieka albo ogrodzenia lub innego urządzenia zapobiegającego takiemu niebezpieczeństwu podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny.